Hệ Thống Bình Chọn

Bạn thấy sản phẩm công ty chúng tôi như thế nào ?
 Rất tốt
 Tốt
 Bình thường
 Tệ
 Rất tệ

Giải thưởng

Sự Kiện

Thư mời ĐHĐ cổ đông năm 2022

- Thư mời tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Xem thêm
 

Công bố thông tin 10/05/22

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc dời ngày tổ chức và chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm...

Xem thêm

Công bố thông tin Cổ đông 2022

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham ĐHĐCĐ 2022 - Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ...

Xem thêm
 

Công bố thông tin 30/03/2022

- Báo cáo thường niên năm 2021 và Báo cáo Tài chính cho năm kết thúc 31/12/2021

Xem thêm

Công bố thông tin 28/01/2021

- Báo cáo tình hỉnh quản trị công ty năm 2021 - Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn năm 2021

Xem thêm
 

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Nghị quyết và biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Xem thêm

Tài liệu Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 (trực tuyến)

Tài liệu Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 theo hình thức trực tuyến

Xem thêm
 

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên bằng hình thức trực tuyến

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên bằng hình thức trực tuyến

Xem thêm

Thông báo

- Về việc lấy ý kiến thực hiện lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản thông qua Điều lệ tổ chức và Quy chế nội bộ Quản trị

Xem thêm
 

Công bố thông tin bất thường 24/08/2021

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần đăng ký thay đôi lần thứ 6 (18/08/2021)

Xem thêm

Công bố thông tin bất thường

- Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị 02/08/2021 - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Xem thêm