Hệ Thống Bình Chọn

Bạn thấy sản phẩm công ty chúng tôi như thế nào ?
 Rất tốt
 Tốt
 Bình thường
 Tệ
 Rất tệ

Giải thưởng

Sự Kiện

Công bố thông tin bất thường

- Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị 02/08/2021 - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Xem thêm

Giấy đề nghị chuyển khoản cổ tức bằng hình thức chuyển khoản

- Giấy đề nghị chuyển khoản cổ tức bằng hình thức chuyển khoản

Xem thêm
 

Báo cáo tình hỉnh quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

Xem thêm

Công bố thông tin bất thường 13/07/2021

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức năm 2020 - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm...

Xem thêm
 

Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng năm 2021

- Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng năm 2021

Xem thêm

Công bố thông tin bất thường 25/06/2021

Về - Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị về việc dời ngày tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2021

Xem thêm
 

Công bố thông tin

Về - Thư mời và giấy Ủy Quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Xem thêm
 

Thông báo bất thường

Về - Dời ngày tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2021 - việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thưc hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 -...

Xem thêm