Hệ Thống Bình Chọn

Bạn thấy sản phẩm công ty chúng tôi như thế nào ?
 Rất tốt
 Tốt
 Bình thường
 Tệ
 Rất tệ

Giải thưởng

Sự Kiện

Phiều lấy ý kiến Cổ Đông

- Thông qua dự thảo bổ sung điều lệ - Thông qua quy chế HĐQT

Xem thêm

Công bố thông tin

- Xin ý kiến biểu quyết của Cổ đông về sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty

Xem thêm