????CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA-MILIKET TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

????Ngày 26/04/2023, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 được diễn ra trang trọng tại Hội trường Thống Nhất( Dinh Độc Lập), số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh để tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, thảo luận, tiến hành biểu quyết đối với kế hoạch năm 2023 và các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội.

????Đại hội là kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát cũ (nhiệm kỳ 2018- 2023) và bầu nhiệm kỳ mới (2023- 2028)

✅Sau một buổi làm việc nghiêm túc và đầy trách nhiệm, 100% các cổ đông đồng ý thông qua các báo cáo, tờ trình. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Colusa – Miliket đã thành công tốt đẹp.

????Tại Đại hội, ông Trần Hoàng Ngân – Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc Công ty đã giải đáp các ý kiến của cổ đông và đưa ra 5 trụ cột vững chãi của công ty:

1. Chất lượng sản phẩm, chất lượng con người

2. Duy trì và phát triển các mối quan hệ trong Công ty, giữa Công ty và khách hàng, giữa Công ty và Cổ đông.

3. Hài hòa lợi ích: lợi ích Công ty, lợi ích cổ đông, lợi ích của người lao động và lợi ích xã hội.

4. Nhận định và biết rõ bản thân Công ty, biết rõ về khách hàng, cổ đông.

5. Ứng dụng công nghệ để chiếm lĩnh thị trường.

????Tin rằng đây sẽ là một dấu mốc để chúng ta tiếp tục một hành trình phát triển mới và vững vàng hơn trong tương lai.